Privacyverklaring

1. Inleiding

De Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (“NVNG”) zet zich in voor de bevordering van de nucleaire geneeskunde, waarbij in het bijzonder aandacht wordt geschonken aan kwaliteitsaspecten, zoals de juiste toepassing van radioactieve stoffen op medisch gebied, alsmede aan het wetenschappelijk onderzoek en de organisatorische en maatschappelijke aspecten. Voorts stelt de vereniging zich ten doel: de bevordering van de wetenschappelijke vorming en voor zover nodig de behartiging van de beroepsbelangen van haar leden, voor zover dit laatste niet geschied door de desbetreffende beroepsorganisatie. De NVNG streeft haar doel na met gebruikmaking van daartoe geëigende middelen, zoals bijvoorbeeld: 

 • het organiseren van wetenschappelijke ontmoetingen voor haar leden;
 • het organiseren en in stand houden van opleidingen op het gebied van de nucleaire geneeskunde alsmede het bewaken van de kwaliteit van deze opleidingen;
 • het bijscholen van haar leden;
 • het organiseren van cursussen op het gebied van de nucleaire geneeskunde;
 • het bevorderen en toetsen van de kwaliteit met betrekking tot de feitelijke toepassing van de nucleaire geneeskunde.

De NVNG is een Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid met de gemeente Utrecht als statutaire zetel en is ingeschreven in het register van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 40023978. 

De NVNG is verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die de NVNG:

 • zelf verzamelt of doordat u deze uit eigen beweging aan de NVNG verstrekt, zoals via overeenkomsten of correspondentie, deelname in een werkgroep/commissie of uw betrokkenheid bij of deelname aan door de NVNG georganiseerde activiteiten (bijvoorbeeld congres en training);
 • verkrijgt als gevolg van gebruik van de website van de NVNG of andere (digitale) kanalen;
 • ontvangt van organisaties (bijvoorbeeld de Federatie of een wetenschappelijke vereniging) namens welke u deelneemt in een werkgroep/commissie.

De leden van werkgroepen/commissies van de NVNG alsmede de bezoekers en gebruikers van onze digitale kanalen moeten erop kunnen vertrouwen dat de NVNG zorgvuldig en veilig met de verzamelde persoonsgegevens omgaat. De NVNG is zich hiervan bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft onder meer door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, en transparantie.

In deze privacyverklaring beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u ontvangen, voor welke doeleinden wij deze verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen. 

2. Persoonsgegevens, doeleinden en verwerkingsgronden

Categorieën van persoonsgegevens
Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of e-mailadres zijn.

Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om lid te kunnen worden van de NVNG of om te kunnen deelnemen aan activiteiten van de NVNG. Hiermee wordt de NVNG in staat gesteld haar lidmaatschapsovereenkomst met u uit te voeren.

De NVNG verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Categorieën van persoonsgegevens.

 1. NAW-gegevens (voorletter(s); voornaam; tussenvoegsel(s); achternaam; titel; privéadres; huisnummer; huisnummer toevoeging; postcode; woonplaats; land); 
 2. Overige persoonskenmerken (geslacht, geboortedatum); 
 3. Specialismegegevens ((medisch) specialisme(n); naam wetenschappelijke vereniging; lidmaatschap wetenschappelijke vereniging; uniek lidmaatschapsnummer; registratiedatum bij wetenschappelijke vereniging; naam organisatie/instelling en afdeling waar aangeslotene werkzaam is; soort werkovereenkomst (werkzaam in vrij beroep, dienstverband ziekenhuis of UMC); BIG-nummer; aantal fte werkzaam; datum registratie RGS; opleidingsperiode; opleidingsinstituut; opleider; differentiatie); 
 4. Communicatiegegevens (telefoonnummers werk en privé (vast of mobiel); e-mail werk en privé; werkadres); 
 5. Administratiegegevens (bankrekeningnummer). 

Doeleinden van de gegevensverwerking
De NVNG verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  

 1. Om met u een lidmaatschapsrelatie aan te kunnen gaan.
 2. Voor het voeren van administratie van de NVNG en ten behoeve van het realiseren van de statutaire doelstellingen van de NVNG.
 3. Om contact te kunnen onderhouden met en tussen de leden en (plaatsvervangend) vertegenwoordigers in werkgroepen/commissies.
 4. Om aan haar financiële verplichtingen jegens u te voldoen. Deze financiële verplichtingen betreffen de onkostenvergoeding die voortvloeien uit het feit dat u zitting heeft genomen in een werkgroep/commissie/bijeenkomst.
 5. Voor historische, statistische, en archiefdoeleinden.
 6. Voor het onderhouden, verbeteren en beveiligen van de website of andere (digitale) kanalen.

Grondslagen van de gegevensverwerking
De NVNG waarborgt dat uw persoonsgegevens uitsluitend op rechtmatige gronden worden verwerkt. Er kunnen meerdere van de volgende verwerkingsgrondslagen op de gegevensverwerking van toepassing zijn:

 1. De verwerking van uw persoonsgegevens is door de NVNG noodzakelijk in het kader van het feit dat u lid bent geworden van de vereniging of van een werkgroep of commissie ten behoeve van de NVNG. De verwerkingsgrondslag betreft zodoende de noodzaak tot uitvoering van een overeenkomst die u bent aangegaan met de NVNG.
 2. De NVNG verwerkt uw gegevens tevens met het oog op gerechtvaardigde belangen van de NVNG en derden. Onder deze gerechtvaardigde belangen moeten in ieder geval worden begrepen de verwerking van persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn met het oog op het kunnen realiseren van de statutaire doelstellingen van de NVNG.
 3. Indien de NVNG uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hier aangegeven zal gaan gebruiken, dan zal dat uitsluitend plaatsvinden op de grondslag van uw uitdrukkelijke toestemming.

De NVNG maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die is gebaseerd op persoonsgegevens en/of tot stand is gekomen met toepassing van profilering. 

3. Met wie delen wij persoonsgegevens?

De NVNG gaat discreet en zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en zal uw gegevens nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekken aan derden voor (direct) marketingdoeleinden. De NVNG verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden om aan haar verplichtingen tegenover u te kunnen voldoen, om ervoor te zorgen dat derden aan hun verplichtingen jegens u kunnen voldoen of omdat de NVNG daartoe wettelijk is gehouden.

Een aantal verenigingstaken wordt uitgevoerd door NVNG-leden die zitting hebben in bestuur, secties, commissies of werkgroepen. Aan hen worden persoonsgegevens voor de  uitvoering van hun taak verstrekt.

Het lidmaatschap van de NVNG omvat tevens een lidmaatschap van enkele andere verenigingen. Met een aantal van deze relaties worden bepaalde persoonsgegevens van u gedeeld. Zie hieronder voor welke verenigingen dit geldt:

FMS
De NVNG is lid van de Federatie Medisch Specialisten (FMS), gevestigd te Utrecht aan de Mercatorlaan 1200. Door het gewoon lidmaatschap voor nucleaire geneeskundige van de NVNG bent u automatisch aangesloten bij de Federatie. Indien u medisch specialist bent, dan bent u via de Federatie tevens automatisch verbonden met de landelijke artsenfederatie KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) en, indien u in dienstverband werkzaam bent, bent u tevens lid van de LAD (Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband). De NVNG verstrekt persoonsgegevens van gewone NVNG leden aan de FMS. De FMS verstrekt op haar beurt (een deel van) die persoonsgegevens aan de KNMG en de LAD.

Voor de wijze waarop de Federatie omgaat met uw persoonsgegevens verwijzen we u naar de privacyverklaringen van de Federatie

SKMS en Kennisinstituut
Indien u namens de NVNG zitting neemt in een werkgroep of commissie om mee te werken aan (kwaliteits)projecten en – beleid van de NVNG of van de FMS zal de NVNG in overleg met u bepaalde persoonsgegevens verstrekken aan de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) of het Kennisinstituut Medisch Specialisten. Deze instanties zijn verbonden aan de FMS.

NVvR
Daarnaast werkt de NVNG intensief samen met de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR), o.a. door middel van een gezamenlijke opleiding. Een gedeelte van de bij hoofdstuk 2 genoemde persoonsgegevens kunnen voor juniorleden onderling worden uitgewisseld.

Wij kunnen voorts derden inschakelen die ten behoeve van de NVNG uw persoonsgegevens verwerken. Deze derden zijn verwerkers van de NVNG en verwerken de gegevens slechts ten behoeve van de NVNG en voor geen enkel ander doel. Indien de NVNG verwerkers inschakelt zal het altijd een verwerkersovereenkomst sluiten om te waarborgen dat de verwerkers conform de wet- en regelgeving uw persoonsgegevens verwerken en de NVNG daaromtrent instructies kan geven aan de verwerker. 

Wij verstrekken uw gegevens niet aan (rechts)personen buiten de Europese Economische Ruimte.

4. Bewaartermijnen

Uw gegevens worden opgeslagen voor het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst, diensten of de organisatie van activiteiten van de NVNG, of zolang de NVNG bij wet verplicht is om ze te bewaren. Daarna worden uw persoonsgegevens bewaard voor archief- en statistische doeleinden.
 

5. Beveiliging van persoonsgegevens

De NVNG treft passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. De beveiliging van de ICT-omgeving is conform de ISO27001.

Binnen de NVNG kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door bureaumedewerkers die hier gelet op hun functie noodzakelijkerwijs toegang toe moeten hebben. Onze bureaumedewerkers hebben een contractuele geheimhoudingsplicht.

6. Voor bezoekers en gebruikers van onze digitale kanalen

Cookies
De NVNG maakt op haar website gebruik van cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van haar websites. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen en bij volgende bezoeken aan de website worden teruggestuurd naar de server. Door gebruik te maken van onze website kunnen cookies worden geplaatst en kan door de NVNG toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies kunnen uw computer, tablet of telefoon of bestanden die daarop staan niet beschadigen.

Wij gebruiken zowel eigen cookies (first party cookies) als cookies van derden (third party cookies bijvoorbeeld van YouTube of Vimeo, om het mogelijk te maken (embedded) video’s op onze website te tonen. Eigen cookies zijn door of voor ons gemaakt, worden door ons op uw computer, tablet of telefoon geplaatst en alleen wij hebben toegang tot deze cookies. Cookies van derden worden door deze derden gemaakt en geplaatst en alleen de derde partij heeft toegang tot die cookies. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud en werking van cookies van derden en zijn daarvoor ook niet verantwoordelijk. Zowel eigen cookies als Cookies van derden kunnen tijdelijk of permanent op uw computer, tablet of telefoon worden geplaatst.

Google Analytics
De NVNG maakt gebruik van Google Analytics om meer te weten te komen over het gebruik van haar website. Google Analytics plaatst permanente cookies op uw computer, tablet of telefoon. De door de cookies verzamelde gegevens worden door Google geanalyseerd en de resultaten worden aan de NVNG ter beschikking gesteld. Op basis van deze analyses kan de NVNG aanpassingen maken op haar website en service.

Links naar andere websites
Op de website kunnen links staan naar andere websites waar de NVNG geen toezicht op houdt. De NVNG is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en de mogelijke verwerking van persoonsgegevens door deze websites. 

7. Reglement verwerking persoonsgegevens en wijzigingen van ons privacy beleid

De NVNG kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen conform de daarvoor geldende (statutaire) regelingen en procedures. Indien de wijzigingen voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken wij deze wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar, bijvoorbeeld door dit op de website bekend te maken. Het privacybeleid is openbaar op de website beschikbaar. 

8. Uw rechten

U heeft het recht de NVNG te verzoeken om:

 • inzage te geven in uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens te laten aanvullen, corrigeren of verwijderen;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde. 

Indien en voor zover de NVNG uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Voorts heeft u recht om tegen een bepaalde gegevensverwerking door de NVNG bezwaar te maken. Wij zullen uw verzoek beoordelen met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek of bezwaar. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen indien de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat wij krijgen daartoe aanleiding geeft. We zullen u in dat geval informeren. 

U heeft tot slot op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Contact

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring of indien u onjuistheden en/of onvolkomenheden signaleert op websites stellen wij het op erg op prijs als u dit bij ons meldt. U kunt contact met ons opnemen via het e-mailadres: info@nvng.nl