Reactie bestuur NVNG op rechtszaak Isala

Het bestuur NVNG heeft een reactie geformuleerd op het artikel 'Radiologen en nucleair geneeskundigen Isala moeten verplicht
samen verder
' van het Medisch Contact. De reactie leest u hieronder en onder het artikel op Medisch Contact. 

De Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG) betreurt de uitspraak van de rechtbank Zwolle
van 28 december 2022 waarin nucleair geneeskundigen en radiologen verplicht worden binnen één vakgroep met
elkaar samen te werken (Medisch Contact, 5 januari 2023). Dit naar aanleiding van een rechtszaak, aangespannen
door de nucleair geneeskundigen van het Isala Ziekenhuis tegen het Medisch Specialistisch Bedrijf Isala (MSB-I).
Graag lichten wij toe waarom. Aangezien wij een goede samenwerking tussen deze groepen specialisten juist
voorstaan, geven wij daarbij aan hoe dit beter gerealiseerd kan worden, dus anders dan via een gedwongen
huwelijk.

De casus in het kort
De nucleair geneeskundigen, sinds 2014 werkzaam in een gefuseerde vakgroep met de radiologen, hadden na een
langdurig traject omtrent samenwerking het MSB-I verzocht tot een vakgroep splitsing of, wanneer dit niet
mogelijk zou zijn, een vakgroepreglement met meer autonomie voor de nucleair geneeskundigen. Beide verzoeken
werden door het MSB-I afgewezen. De rechtbank Zwolle oordeelde dat MSB-I vast mag blijven houden aan één
vakgroep met één vakgroepreglement.

Naar één medisch beeldvormer
In 2015 is gestart met een gefuseerde opleiding waarbij de nucleaire geneeskunde een differentiatie van de
radiologie is geworden, en de differentiant na de opleiding wordt ingeschreven in het RGS register als radioloog.
Het uitgangspunt van deze fusie was om één medisch beeldvormer op te leiden die hét aanspreekpunt zou worden
voor de clinici. De gezamenlijke opleiding is daarmee een gedeelde verantwoordelijkheid geworden van nucleair
geneeskundigen en radiologen en vraagt om een goede samenwerking tussen beide groepen medisch specialisten.

De NVNG leden hebben bij de keuze voor een fusie van de opleidingen onvoldoende (kunnen) overzien wat dit zou
betekenen voor hun autonomie, zeggenschap, financiën, kwaliteit en uiteindelijk werkplezier. Medisch inhoudelijk
ondersteunt de Europese moedervereniging, de European Association of Nuclear Medicine (EANM) de
opleidingsfusie in Nederland niet (klik hier) en ook het Europees Parlement heeft recentelijk onderstreept dat de nucleaire geneeskunde een zelfstandig medisch specialisme is (klik hier, statement 69). Het Bestuur NVNG deelt de mening van de EANM dat
het werk van een nucleair geneeskundige op kritische onderdelen wezenlijk verschilt van dat van de radioloog. De
interesse in en begrip voor elkaars vakgebied zal dan ook moeten groeien, waarbij de identiteit van de nucleair
geneeskundig expert overeind zal moeten blijven staan.

Samenwerken hoeft geen fusie te betekenen
De kwalitatieve afweging om te komen tot één beeldvormer hoeft niet te betekenen dat er in alle ziekenhuizen
één vakgroep moet zijn. Samenwerken moet uiteraard wel. Diverse ziekenhuizen laten in de praktijk zien dat men
als gescheiden vakgroepen een prima samenwerking kan bereiken. Als de samenwerking niet naar wens verloopt
ligt het voor de hand hierover nadere afspraken te maken.
In 2022 is de laatste jonge klare geregistreerd in het RGS register nucleaire geneeskunde wat voor Nederlandse
ziekenhuizen betekent dat er nog tientallen jaren twee verschillende medisch specialisten als beeldvormer
werkzaam zullen zijn.
Het moment dat er in een ziekenhuis een balans is tussen het aantal nucleair geneeskundigen en nucleair
radiologen, of als alle betrokken medisch specialisten dat zelf willen, is een natuurlijk moment om een fusie
eventueel te laten plaatsvinden. Hoe dan ook dient deze fusie gedragen te worden door de betreffende medisch
specialisten en moet niet worden opgelegd door bijvoorbeeld Raden van Bestuur of Medisch Specialistisch
Bedrijven.

Om vakgroepen in de toekomst een handvat te bieden, is het Bestuur NVNG voornemens een blauwdruk te maken
hoe op termijn gefuseerd zou kunnen worden met behoud van expertise en zelfstandigheid van de nucleair
geneeskundig expert. Tot die tijd moet een veilig leer- en werkklimaat voorop staan, voor AIOS maar zeker ook
voor beide groepen medisch specialisten.

Bestuur NVNG